Information om behandling av personuppgifter inom samverkansforumet Länssamverkan bredband 2.0 (LSB2)

PTS bedriver samverkansforumet Länssamverkan bredband utifrån ett regeringsuppdrag. Inom ramen för detta forum behöver PTS behandla dina personuppgifter.

PTS behandlar följande personuppgifter om dig namn, organisation, e-postadress, mobilnummer, önskemål om hjälpmedel och/eller allergier vid anmälan till möten.


Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna kommunicera med och kunna informera deltagarna på PTS samverkansforum Länssamverkan bredband (LSB2).


Eftersom det ingår i PTS uppdrag att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och en kontinuerlig dialog med offentliga aktörer är viktig för utförande av detta uppdrag, anordnar PTS forum. För genomförande av forumet är kommunikation med deltagarna nödvändig och därmed registrering av personuppgifter. Den rättsliga grunden för registreringen av dina personuppgifter hör därför till det som i lagstiftningen kallas allmänt intresse.


Dina uppgifter finns kvar tills det att PTS får besked om att du inte längre deltar i detta forum eller till det att forumet upphör. Därefter raderas uppgifterna. De uppgifter som skickats till oss i e-postmeddelande till lsb2@pts.se gallras årligen och då raderas alla meddelanden som är äldre än 1 år.


Personuppgifterna (namn och organisation) överförs till Statens servicecenter för hantering av fakturor gällande kostnader för förtäring och lokaler i samband med möten.


Personuppgifterna (namn och e-postadress) publiceras på webbsidan http://www.lsb2.se som är lösenordsskyddad och tillgänglig endast för deltagare i forumet.


Om du vill ändra, lägga till eller ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta PTS.


Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade om dig kan du kontakta PTS, se kontaktuppgifter nedan.


Om du vill klaga på något som rör behandlingen av dina personuppgifter kan du vända dig till PTS och även till Datainspektionen (blivande Integritetsskyddsmyndigheten).


Eftersom PTS är en statlig myndighet omfattas myndigheten av offentlighetsprincipen. Det innebär att handlingar hos myndigheten, inklusive personuppgifter, kan bli allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut. Läs mer om offentlighetsprincipen och sekretess på regeringens webbplats.


PTS dataskyddsombud kan [fr.o.m. den 25 maj 2018] kontaktas genom dataskyddsombudet@pts.se

PTS kontaktuppgifter:
Adress: Box 6101, 102 32 Stockholm
E-post: pts@pts.se
Växel: 08-678 55 00